Įstaigos taryba (koliagialus valdymo organas)

Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdžio, vykusio spalio mėnesį sprendimai:

  1. PatvirtintaĮstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nauja redakcija.
  2. Patvirtintiįstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principai.
  3. Rekomenduoti įstaigai kreiptis į steigėją ir kitas valstybės insituticijas dėl materialinės paramos, siekiant sutvarkyti infrastruktūrą, kuri atitiktų šiuolaikinius reikalavimus.

 

Įstaigos tarybos (kolegialaus valdymo organo) posėdžio, vykusio birželio mėnesį sprendimai:

  1. Išrinktas Tarybos pirmininkas.
  2. Išrinktas Tarybos sekretorius.
  3. Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas.
  4. Patvirtintas Įstaigos strateginis planas ir tarptautiškumo strategija.
  5. Įvertinta ir patvirtinta Įstaigos metinė pajamų ir išlaidų sąmata, sąmatos įvykdymo ataskaita ir metinė veiklos ataskaita.
  6. Įvertintas ir patvirtintas parengtas Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Įstaigos taryba (savivalda)

Mokinių taryba (nuostatai)

Darbuotojų atstovavimas