Sekretoriaus specialybė

Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą
Nevykdoma Nevykdoma T43041501
5,6 mėn. (50 kr.)
18 Eur

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus.

Asmuo įgijęs sekretoriaus kvalifikaciją galės dirbti sekretoriumi valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Sekretorius dirba organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo ir laminavimo aparatais, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu ir kt. Taiko greitojo spausdinimo technologiją, geba savarankiškai parengti ir įforminti įstaigos dokumentus, tvarko korespondenciją, organizuoja lankytojų ir svečių priėmimą, teikia informaciją apie įstaigos veiklą. Sekretorius rengia, įformina, bei administruoja apskaitą ir perduoda saugoti dokumentus. Šias pareigas einantis asmuo yra tiesioginis vadovo pagalbininkas organizuojant renginius, priimant lankytojus, svečius, planuojant komandiruotes. Sekretorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, susijusiais su jo atliekamu darbu, dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėmis, įstaigos bei pareiginiais nuostatais ir darbo vidaus taisyklėmis. Sekretorius išmano profesinės etikos ir etiketo reikalavimus, taiko juos darbe.

Aprašymas

Aprašymas

Mokymas vykdomas Verslo ir technologijų skyriuje (Žirmūnų g. 143, Vilnius) Mokymo programos aprašas https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/?id=0&search=T43041501

Kontaktai pasiteiravimui

8 611 14036, el. p. ramune.janarauskiene@mczirmunai.lt
8 664 23138, el. p. danute.banionyte@mczirmunai.lt
8 664 23137, el. p. edita.giedraitiene@mczirmunai.lt

Mokymų tvarkaraštis:

Registracija: