S k e l b i u  konkursą MC Gimnazijos skyriaus vedėjo nuolatinei pareigybei užimti.

Pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti bendrojo ugdymo proceso įgyvendinimą, vykdyti ugdymo stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, organizuoti egzaminų vykdymą, organizuoti, koordinuoti neformalų švietimą.

 1. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, įvertinus savo veiklos vizijos pristatymą laisva forma, naudojantis informacinėmis technologijomis (numatoma trukmė iki 15 min.).
 2. Reikalavimai pretendentams:
  1.  Aukštasis išsilavinimas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str. 1 d. 1 ir 2 p.
  1. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis švietimo įstaigose;
  1. Ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis;
  1. Bent vienos Europos Sąjungos šalių kalbos, ne mažesniu kaip B1 lygiu (anglų kalba – privalumas) mokėjimas (kalbos mokėjimo lygis gali būti tikrinamas atrankos metu);
  1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių, rengimo, tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
  1. Išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:
   1. Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų įstaigų, švietimo įstaigų veiklą bei profesinio mokymo reikalavimus;
   1.  Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokymo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
   1.  Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;
   1.  Profesinės etikos normų reikalavimus;
   1.  Vadybos sistemos principus, veiklos procesų stebėsenos ir matavimo metodus;
   1.  Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
   1.  Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 3. Privalumai:
  1. Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;
  1. Patirtis rengiant bendrojo ugdymo planus;
  1. Patirtis įstaigos mokymo/ugdymo organizavimo srityje;
 4. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse iki 2023-01-02 16:00 val. įskaitytinai MC elektroniniu paštu personalas@mczirmunai.lt arba į MC raštinę turi pateikti:
  1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  1. Gyvenimo aprašymą;
  1. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
  1. Raštišką MC Gimnazijos skyriaus viziją (apimtis iki 1 psl. A4 formatu).
 5.  Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“, tel. +37060381755.

S k e l b i u  konkursą MC Restoranų, viešbučių ir verslo paslaugų skyriaus vedėjo nuolatinei pareigybei užimti.

                      Pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir užtikrinti profesinio mokymo įgyvendinimą, organizuoti kvalifikacinių egzaminų vykdymą, teikti pagalbą skyriaus profesijos mokytojams, analizuoti naujų programų poreikį darbo rinkoje, organizuoti mokymo programų rengimą, prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, įvertinus savo veiklos vizijos pristatymą laisva forma, naudojantis informacinėmis technologijomis (numatoma trukmė iki 15 min.).

 1. Reikalavimai pretendentams:
  1.  Aukštasis išsilavinimas kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 str. 1 d. 1 ir 2 p.
  1. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis švietimo įstaigose;
  1. Ne mažesnė kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtis;
  1. Bent vienos Europos Sąjungos šalių kalbos, ne mažesniu kaip B1 lygiu (anglų kalba – privalumas) mokėjimas (kalbos mokėjimo lygis gali būti tikrinamas atrankos metu);
  1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių, rengimo, tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
  1. Išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:
   1. Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų įstaigų, švietimo įstaigų veiklą bei profesinio mokymo reikalavimus;
   1.  Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokymo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
   1.  Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;
   1.  Profesinės etikos normų reikalavimus;
   1.  Vadybos sistemos principus, veiklos procesų stebėsenos ir matavimo metodus;
   1.  Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
   1.  Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 2. Privalumai:
  1. Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;
  1. Projektinio darbo patirtis;
  1. Patirtis įstaigos mokymo/ugdymo organizavimo srityje;
 3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse iki 2023-01-02 16:00 val. įskaitytinai MC elektroniniu paštu personalas@mczirmunai.lt arba į MC raštinę turi pateikti:
  1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  1. Gyvenimo aprašymą;
  1. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
  1. Raštišką MC Restoranų, viešbučių ir verslo paslaugų skyriaus viziją (apimtis iki 1 psl. A4 formatu).
 4.  Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“, tel. +37060381755.

S k e l b i u  konkursą MC Personalo skyriaus vedėjo nuolatinei pareigybei užimti.

                      Pareigybės paskirtis – organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrinti personalo strategijos įgyvendinimą, vykdyti personalo valdymo funkcijas, užtikrinti asmens duomenų apsaugos politikos įgyvendinimą, įstaigos parengtų teisės aktų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu, įvertinus savo veiklos vizijos pristatymą laisva forma, naudojantis informacinėmis technologijomis (numatoma trukmė iki 15 min.).

 1. Reikalavimai pretendentams:
  1.  Aukštasis universitetinis išsilavinimas (teisės, vadybos, personalo/žmogiškųjų išteklių valdymo arba organizacinės psichologijos studijos);
  1. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis švietimo įstaigose;
  1. Vadovaujamo darbo patirtis;
  1. Ne mažesnė kaip 3 metų personalo administravimo patirtis;
  1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių, rengimo, tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis priemonėmis;
  1. Išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:
   1. Lietuvos Respublikos konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Švietimo įstatymą, Profesinio mokymo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Mokymo centro veiklą, darbo teisę, sutarčių rengimo principus;
   1.  Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokymo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
   1.  Organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;
   1.  Profesinės etikos normų reikalavimus;
   1.  Vadybos sistemos principus, veiklos procesų stebėsenos ir matavimo metodus;
   1.  Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;
   1.  Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
 2. Privalumai:
  1. Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;
  1. Praktinė darbo užmokesčio apskaitos patirtis.
  1.  įstaigos mokymo/ugdymo organizavimo srityje;
 3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse iki 2023-01-02 16:00 val. įskaitytinai MC elektroniniu paštu personalas@mczirmunai.lt arba į MC raštinę turi pateikti:
  1. Išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  1. Gyvenimo aprašymą;
  1. Užpildytą pretendento anketą (1 priedas);
  1. Raštišką MC Personalo skyriaus viziją (apimtis iki 1 psl. A4 formatu).
 4.  Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“, tel. +37060381755.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ skelbia atranką lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2) užimti.

Lietuvių kalbos ir literatūros pamokos III-IV gimnazijos klasėse.

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas
 • Lietuvių kalbos mokytojo kvalifikacija
 • Gebėjimas dirbti IKT
 • Pozityvus mąstymas, lankstumas, kūrybingumas, gebėjimas priimti naujoves ir jas taikyti darbe

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Sutikimas duomenis naudoti atrankos tikslais
 • Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gali būti pateikiamos rekomendacijos

Dokumentus su nuoroda „Dėl lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo darbo“ siųsti elektroniniu paštu personalas@mczirmunai.lt.

Į darbo pokalbį kandidatus kviesime nelaukdami skelbimo galiojimo pabaigos. 

Siūlome

0.6 etato

Koeficientas nuo 7,99 iki 10,45 (atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos).

Darbo laikas 22 val. per savaitę

Darbo vietaŽirmūnų g. 143, Vilnius

Kontaktinė informacija: personalas@mczirmunai.lt, tel. +370 664 23138


Socialinis pedagogas

Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ skelbia atranką Socialinio pedagogo pareigoms (pareigybės lygis A2) užimti.

Darbo aprašymas

 • Vertinti socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius
 • konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokymo centro bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, pagalbos teikimo klausimais
 • numatyti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas
 • inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus

Reikalavimai

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas
 • Socialinio pedagogo kvalifikacija
 • Gebėjimas konstruktyviai spręsti problemas
 • Pozityvus mąstymas, lankstumas, kūrybingumas, gebėjimas priimti naujoves ir jas taikyti darbe

Siūlome

1 etatas (36 val. per savaitę)

Atlyginimas (bruto)

Koeficientas nuo 8,71 iki 11,39 (atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir suteiktos kvalifikacinės kategorijos).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

 • Sutikimas duomenis naudoti atrankos tikslais
 • Gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
 • Gali būti pateikiamos rekomendacijos

Dokumentus su nuoroda „Dėl Socialinio pedagogo darbo“ siųsti elektroniniu paštu personalas@mczirmunai.lt.

Į darbo pokalbį kandidatus kviesime nelaukdami skelbimo galiojimo pabaigos. 

Kontaktinė informacija: personalas@mczirmunai.lt, tel. +370 664 23143; +370 60381755.