Kokybės politika sudėtinė strategijos dalis. Pagrindinis kokybės politikos tikslas – vadovaujantis besimokančios organizacijos principais, nuolat tobulinti ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, kokybės vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į suinteresuotų šalių poreikius bei reikalavimus.

Kokybės politika orientuota į šias sritis:

 1. Ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų turinio atitikimą reikalavimams ir darbo rinkos poreikiams, prieinamumą, teorinio ir praktinio mokymo suderinamumą;
 2. Valdymą, sąlygojantį racionalų ir efektyvų žmogiškojo potencialo panaudojimą, užtikrinantį subalansuotą ir kryptingą MC plėtrą;
 3. MC kultūrą, kuriančią savitą ir saugią mokymo/si aplinką, skatinančią socialinių ryšių ir tarptautiškumo plėtotę;
 4. Infrastruktūrą, užtikrinančią palankias sąlygas ugdyti individualius, profesinius gebėjimus, tenkinti specialiuosius poreikius.

 

Vadovybė įsipareigoja:

 1. Gerinti ugdymo, mokymo ir profesinės reabilitacijos paslaugų kokybę, rengti ir nuolat tobulinti mokymo programas, užtikrinant jų tinkamumą ir aktualumą darbo rinkos poreikiams;
 2. Siekti geresnės vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo kokybės, atitinkančios bendrųjų programų, išsilavinimo standartų ir kitus reikalavimus;
 3. Sudaryti sąlygas paslaugų vartotojams įgyti konkurencingas profesines kompetencijas, skatinti mokymosi visą gyvenimą motyvaciją, užtikrinant tarptautinį judumą ir didesnes integracijos į darbo rinką galimybes;
 4. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti kompetencijas, didinti profesionalumą, skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę ir sąmoningumą, siekiant aukštesnių veiklos rezultatų;
 5. Užtikrinti tinkamą edukacinę ir saugią darbo aplinką, skirti pakankamus išteklius, diegti naujoves, MC veiklos tikslams pasiekti;
 6. Formuoti įstaigos kultūrą paremtą socialiniu atsakingumu, darnumu, paritetiniais santykiais.
 7. Užtikrinti, kad kokybės politika ir tikslai MC bendruomenei būtų žinomi ir suprantami.