Konkursas Plėtros skyriaus vedėjo pareigoms eiti

1. Pareigybės paskirtis – vykdyti Mokymo centro plėtros skyriui pavestus uždavinius ir funkcijas, įgyvendinti Mokymo centro plėtros projektus, koordinuoti ir administruoti vykdomus projektus.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

2. Reikalavimai pretendentams:

2.1.  Aukštasis universitetinis išsilavinimas, ne žemesnis kaip bakalauro (arba jam prilygintas) kvalifikacinis laipsnis;

2.2.  Ne mažesnė nei 1 metų vadovavimo juridinio asmens struktūriniam padaliniui patirtis;

2.3. Ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis švietimo įstaigoje;

2.4. Ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis ES projektų rengimo, koordinavimo ir įgyvendinimo srityje;

2.4.  Bent vienos Europos Sąjungos šalių kalbos, ne žemesniu kaip B2 lygiu mokėjimas;

2.5. Pretendentai turi išmanyti, mokėti, žinoti ir gebėti:

2.5.1. naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis programomis;

2.5.2. Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų apskaitą.

2.5.3. Kalbos kultūros normas, gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

2.5.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus;

2.5.5. Sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

3. Privalumai:

  • Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;
  • Erasmus ir kitų tarptautinių programų projektų darbo patirtis;
  • Darbo su ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais projektais patirtis.

 

4.Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse iki 2020-09-20 iskaitytinai, Įstaigai el. paštu, arba į Įstaigos raštinę ar registruotu laišku turi pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (Priedas Nr.1);
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą pretendento anketą (Priedas Nr. 2);

5. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ personalo skyriuje (adresu: Žirmūnų g. 143, Vilniuje, tel. +370 603 81189, +370 603 81755).

Konkursas Personalo skyriaus vedėjo pareigoms eiti

1. Pareigybės paskirtis – organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, užtikrinti personalo strategijos įgyvendinimą įstaigoje, vykdyti personalo valdymo funkcijas, užtikrinti asmens duomenų apsaugos politikos principų įgyvendinimą, įstaigos parengtų teisės aktų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams.

  • Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

2. Reikalavimai pretendentams:

2.1. teisės, vadybos, personalo/žmogiškųjų išteklių valdymo arba organizacinės psichologijos studijos (aukštasis universitetinis išsilavinimas, magistro kvalifikacinis laipsnis);

2.2. Ne mažesnė kaip 1 metų darbo patirtis švietimo įstaigoje;

2.3. Vadovaujamo darbo patirtis;

2.3. Ne mažesnė kaip 3 metų teisinio darbo ir/ar personalo administravimo patirtis;

2.4. Bent vienos Europos Sąjungos šalių kalbos (anglų kalba – privalumas), ne žemesniu kaip B1 lygiu mokėjimas.

2.5. Pretendentai turi išmanyti, mokėti, žinoti:

2.5.1. Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Mokslo ir studijų įstatymą, Profesinio mokymo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Mokymo centro veiklą, darbo teisę, sutarčių rengimo principus;

2.5.2. dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

2.5.3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis tinkamus darbo metodus, įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, mokėti dirbti individualiai, komandoje ar nuotoliniu būdu;

2.5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti duomenis apie Mokymo centro veiklą bei kitą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;

2.5.5. naudotis informacinėmis technologijomis ir turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias bei įgūdžių dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo tvarkyklėmis ir kitomis darbui reikalingomis programomis;

2.5.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Privalumai:

2.6. Teisinis išsilavinimas;

2.7. Darbo patirtis profesinio mokymo įstaigoje;

2.8. Darbo patirtis švietimo įstaigoje.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse iki 2020-09-20 iskaitytinai, Įstaigai el. paštu, arba į Įstaigos raštinę ar registruotu laišku turi pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse (Priedas Nr.1);
  • asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildytą pretendento anketą (Priedas Nr.2).

 

4. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ Personalo skyriuje (adresu: Žirmūnų g. 143, Vilniuje , tel. 860381189).

 •  

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriaus pareigoms eiti.

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą Viešosios įstaigos Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkursas paskelbtas 2020 m. gegužės 19 d.

Išsami informacija apie konkursą paskelbta 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje Svetainės nuoroda: https://www.smm.lt/web/lt/konkursai/konkursai-i-ministerijos-reguliavimo-sriciai-priskirtu-istaigu-vadovu-pareigas.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 23 d.